KVALITET-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

Kvalitet, arbetsmiljö och miljö

QualiCare Vårdcentral Uppsala

Vårt ledningssystem är ISO-certifierat enligt ISO 9001, 18001 och 45001. Extern revisor är Anders Ring på AgR Certfication.
Ture Ålander läkarpraktik startade 1990 och har, som första primärvårdsmottagning i världen, deltagit i ett projekt där patienter haft direkt tillgång online till sina journaler. Det har fått en fortsättning i hela Sverige med en nationell tjänst kallad JOURNALEN.

Kvalitetspolicy

QualiCare Sweden AB verkar för att alla delar av vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet. Alla våra åtaganden och vårt agerande ska vara av god kvalitet och vi ska uppfylla de krav som uppställs i vårt ledningssystem och författningar inom vårt verksamhetsområde.

De viktigaste måtten på kvalitet är att tillgodose patientens behov av tillgänglighet, kontinuitet, säkerhet och trygghet i vården, genom att säkerställa att patienten i största möjliga mån träffar samma vårdpersonal genom hela vårdprocessen samt att vi respekterar patientens rätt till självbestämmande och integritet genom god kontakt och samråd med patienten. Vi ska erbjuda patienten en personlig och professionell vård , med hög medicinsk kvalitet, som gör att patienten känner sig trygga och vågar komma till oss med alla sina hälsoproblem.

Vi verkar för en hög patientsäkerhet genom att ha utbildad personal, arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och ha ändamålsenliga lokaler och utrustning, samt alltid hålla en god hygienisk standard. Vi ser till att patientens behandling sker inom en rimlig tid och på lika villkor samt medverkar till en god samverkan med andra vårdinstanser.

Uppfyllande av dessa mål möjliggörs genom våra medarbetare, vår organisation, våra arbetsinsatser och genom vår attityd till god kvalitet samt vårt åtagande att ständigt förbättra vårt ledningssystem.

Miljöpolicy

QualiCare Sweden AB har genom verksamheten konventionellt och farligt avfall som källsorteras. I verksamheten används en del läkemedel och kemisk-tekniska produkter samt engångsmaterial.

Verksamheten påverkar på så sätt den yttre miljön. Vissa utsläpp påverkar människors och djurs hälsa på ett negativt sätt.

Företagets miljöarbete är en integrerad del av affärsverksamheten och syftar till att reducera verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att:

  • utveckla och erbjuda tjänster av hög kvalitet anpassade till våra kunders behov med minsta möjliga miljöpåverkan
  • minska vår miljöbelastning från energianvändning
  • förebygga negativ miljöpåverkan och hushålla med resurser genom att ta miljöhänsyn vid beslut
  • Ta hänsyn till miljöpåverkan vid förskrivning av läkemedel och vid inköp av förbrukningsmaterial
  • följa lagar och andra bestämmelser som gäller företagets verksamhet
  • förbättra och informera om vårt miljöarbete
  • ständig förbättring och förebyggande av förorening

Arbetsmiljöpolicy

Vi jobbar aktivt för största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet. Målen är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt. Våra ledord är samarbete, trygghet och respekt.

Detta innebär att:

· Vi förebygger skador och ohälsa i det dagliga arbetet genom samverkan med personal.
· Vi uppfyller tillämpliga lagkrav och andra krav kopplade till arbetsmiljöfaror och ser till att de efterföljs.
· Vi vill ständigt förbättra hantering av arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda genom samarbete med nationella och internationella aktörer.
· Vi utbildar och informerar om arbetsmiljöansvarets omfattning, innebörd och konsekvens.
· Vi har en tydlig organisation och ansvarsfördelning samt bra rutiner hjälper oss att säkerställa arbetsmiljöarbetet. Vi utreder tillbud för att undvika upprepande.
· Arbetsmiljöfrågor beaktas i samtliga delar av verksamheten.
· Alla tar sitt ansvar genom tydlig kommunikation.
· Vår policy utgör grunden för att fastställa och följa upp arbetsmiljömål.

· Vi har inga arbetsuppgifter som kräver regelbunden läkarundersökning av vår personal. Vi arbetar emellertid en del med bildskärmar. Synkontroll av personalen får därför ske efter behov. Se AFS 2005:6.

· Skyddsombudet gör skyddsrond och är representant för arbetsmiljön.

· Personalrepresentant samverkar i psykosociala arbetsmiljöfrågor

· Samrådsmöten

· Ingen diskriminering, mobbing eller kränkande behandling.

· Alla stöder varandra, visar lojalitet och uppskattning.

· Inga droger får förekomma (tobak, alkohol, narkotika, beroendeframkallande medel).

Margit Svensk

Verksamhetschef

Klicka på knapparna nedan för att hämta hem våra policys som PDF-filer.

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy